ผู้บริหาร

นายสง่า พิรามวิทวัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล/55 -ก
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล/55-ก ครั้งที่ 3
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2557
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
ประกาศสอบราคาจ้างฯ
เอกสารสอบราคางานจ้างฯ
รายละเอียดงานจ้าง
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษเป็นอย่างไร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/07/2011
ปรับปรุง 02/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 321994
Page Views 407568
facebook โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
kaowiset_school
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนพวรรณ แต่นสุ่ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2555,09:29  อ่าน 3005 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง “หนูน้อยนักสำรวจ”
รายละเอียดผลงาน

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

            โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  มีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้เด็กได้สำรวจสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ   ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากจะมีพืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ  หลายชนิด  ผลไม้ต่างๆแล้ว  อากาศที่ร่มรื่น  ไม่มีมลพิษ  ก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการสำรวจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก

 จึงทำโครงงาน  หนังสือเล่มเล็ก  เรื่อง “หนูน้อยนักสำรวจ”   ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน  “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”  ของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ   จัดทำโครงงาน  หนังสือเล่มเล็ก  เรื่อง “หนูน้อยนักสำรวจ”     

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

1.            เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักทักษะพื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2.            เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน

การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ

1.            ศึกษาแนวทางการจัดทำโครงงาน  หนังสือเล่มเล็ก

2.            จัดประชุมครูปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  

3.            ดำเนินการตามโครงการ

4.            สรุปและประเมินผล

 แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาในการดำเนินงาน

            สัปดาห์ที่ 1 -2   นักเรียนสำรวจแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดเขาวิเศษ    แบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้  
            ตอนที่ 1 เรื่อง ผักหรรษา   

ตอนที่ 2 เรื่อง  พืชมหัศจรรย์ 

ตอนที่ 3 เรื่อง  มัจฉาวารี 

ตอนที่ 4 เรื่อง สัตว์ตัวน้อยตัวนิด 

ตอนที่ 5 เรื่อง ผลไม้รสเลิศ 

ตอนที่ 6 เรื่อง พฤกษาพาเพลิน 

ผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก   

1.            ด้านตัวเด็ก 

1.1 เด็กมีทักษะพื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1.2  เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง  4 ด้าน  ได้แก่

บทเรียนที่ได้รับ

            ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่วิเศษที่สุดสำหรับเด็กปฐมวัย  ครูและผู้ปกครองจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวให้มากที่สุด  เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2555,09:29   อ่าน 3005 ครั้ง

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ต.เขาวิเศษ  อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง
โทร. 075-261301    โทรสาร. 075-261302
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2